Novinky

Amper Savings poskytuje služby Masarykovej univerzite   13.8. 2019

Spoločnosť Amper Savings, a.s. uzavrela zmluvu o energetickom manažmente s Masarykovou univerzitou a rozšírila tým portfólio svojich klientov o ďalší akademický subjekt. Vedenie Masarykovej univerzity sa rozhodlo detailne preveriť potenciál úspor v rámci spotrebovávaných energií, aktuálnu účinnosť prevádzky energetických zariadení inštalovaných vo všetkých zriaďovaných objektoch a tým zaistiť optimalizáciu súvisiacich prevádzkových nákladov.
Medzi najrozsiahlejšie objekty univerzity dnes patrí napríklad areál Prírodovedeckej fakulty, Pedagogická fakulta, Právnická alebo Lekárska fakulta, ale aj budovy rektorátu. Samostatnou a veľmi významnú kapitolu potom tvorí Univerzitný kampus.
Amper Savings sa tak stáva dlhodobým odborným partnerom univerzity, ktorý je kompetentný riešiť celkovú energetickú koncepciu univerzity a je zodpovedný za jej energeticky úspornú prevádzku. Uzavretá zmluva zabezpečuje činnosť aktívneho energetického manažmentu, ktorého cieľom je v úvode analýza energetických bilancií vrátane popisu súčasných prevádzkových režimov a s tým súvisiace zavedenie dispečerského systému pre monitoring a riadenie spotreby energie.
Masarykova univerzita týmto získava dôležitý nástroj na optimalizáciu spotreby všetkých druhov energie a s tým spojených nákladov na ich nákup a prevádzku. Táto služba je tiež významná z hľadiska ochrany životného prostredia, pretože prostredníctvom systémového prístupu k manažmentu energií dôjde k zníženiu emisií skleníkových plynov. Ide totiž o uzavretý cyklický proces neustáleho zlepšovania a optimalizácie prevádzky energetického hospodárstva.
Konkrétnu činnosť spoločnosti Amper Savings zaistí komplexné zmapovanie energetických spotrieb budov a objektov univerzity zo všetkých pohľadov vrátane vyhodnotenia prevádzkových režimov v oblasti elektro-energetiky, vykurovania, chladenia a pod. Výstupom bude dlhodobá energetická koncepcia Masarykovej univerzity vrátane návrhu potrebných investícií a odporúčania k ich realizácii. Súčasťou služby Amper Savings je okrem samotného zavedenia monitorovacieho a riadiaceho systému taktiež stále vyhodnocovanie spotrieb energií vrátane aktívneho prístupu v rámci návrhu a prípadné realizácie konkrétnych úsporných krokov podľa výstupu z energetického manažmentu. V tomto prípade je Masarykova univerzita pripravená využiť metodiku EPC, teda riešenie energeticky úsporných projektov so zmluvnou garanciou úspor a to bez nutnosti vynaloženia vlastných investícií, tzn. s možnosťou financovania s cudzích zdrojov.


Facebook