ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

EPC (Energy Performance Contracting)

Čo je to EPC...

Pod pojmom EPC vnímajte predovšetkým komplexné energetické služby, ktoré umožnia splácanie investície vrátane súvisiacich nákladov z garantovaných úspor.

 • návrh (energetická analýza)
 • príprava (návrh opatrení na úsporu energie a zníženie nákladov)
 • financovanie projektu
 • realizácia
 • vyškolenie obsluhy zariadenia či zaistenie prevádzky
 • vyhodnotenie, meranie a sledovanie dosiahnutých výsledkov
 • dlhodobý dohľad nad funkčnosťou a výkonnosťou počas zmluvného vzťahu

Analýza súčasného stavu je základ...

Poskytovateľ energetických služieb ESCO (Energy Service Company) na základe vlastnej analýzy súčasného systému energetického hospodárstva daného subjektu navrhne riešenie, ktoré umožní zníženie energetických nákladov s využitím úsporných opatrení najmä investičného charakteru (investícia do technologického energetického zariadenia), ale taktiež neinvestičných opatrení vrátane zavedenia plnohodnotného energetického manažmentu. 

Financovanie...

ESCO v prípade záujmu zákazníka zaisťuje financovanie úsporných opatrení a poskytuje zmluvné záruky, že počas zmluvného vzťahu budú dosiahnuté minimálne garantované úspory nutnej investície (investičné náklady, financovanie, energetický manažment). Bežná dĺžka kontraktu na splácanie nákladov z dosahovaných úspor je 8 až 10 rokov.

ESCO má v priebehu kontraktu snahu rozšíriť potenciál dosiahnuteľnosti energetických úspor pomocou ďalších investičných úsporných riešení. Často tak získavate možnosť dlhodobejšieho partnerstva, o ktorého dĺžke sa rozhodujete sami na základe viacročných skúseností.

Zmluva...

Zmluva o energetických službách rieši všetky podstatné náležitosti partnerského obchodného vzťahu medzi dodávateľom ESCO a zákazníkom. Je uzatváraná na obdobie nutné na splatenie obstarávacích nákladov projektu, v súčasnosti najčastejšie na 8 – 10 rokov.

Vzorová zmluva pre uzatváranie zmluvných vzťahov s poskytovateľmi energetických služieb so zárukou (metóda EPC) je použiteľná nielen pre príspevkové organizácie štátu, ale pre všetkých ostatných záujemcov o metódu EPC, napríklad obce, kraje, vlastníkov priemyselných či zdravotníckych areálov a pod.

Hlavné výhody...

 • zmluvná garancia maximálne vysokých úspor za energetické a súvisiace náklady v porovnaní so stavom pred realizáciou projektu
 • dosiahnutie úspor bez zaťaženia rozpočtov na rozdiel od klasických dodávateľských projektov
 • väčšinu rizík nesie ESCO, súčasne má ESCO so zákazníkom úplne totožný záujem, teda maximalizáciu úspor, kvalitné riešenie, ktoré umožní dlhoročnú garanciu funkčnosti a dosiahnuteľnosti žiadaného výsledku za náklad, ktorý zákazníkovi umožní dosiahnuť garantovateľné úspory
 • jeden dodávateľ a garant za všetky potrebné súčasti, teda obmedzenie administratívnych úkonov na strane zákazníka

Ďalšie výhody...

ESCO je nútená v maximálnej miere využívať moderné a kvalitné technológie, aby výsledok projektu bol z hľadiska dosiahnuteľnosti úspor čo najlepší a garantovateľný, teda dostatočné know-how poskytovateľa v danej oblasti je základným predpokladom pre úspech poskytovateľa. Inžinierska činnosť v EPC je veľmi zaujímavá a sofistikovaná činnosť založená na správnom odhade možností úspor, ktorá vyžaduje nielen teoretické znalosti, ale aj skúsenosti.

ESCO je nútená navrhnúť opatrenia, ktoré optimalizujú chod energetických zariadení a súvisiacich nákladov, teda v priebehu projektu je z hľadiska riadenia zavedený kvalitný systém energetického manažmentu, ktorý po vybudovaní väčšinou zotrvá aj pre budúce používanie po uplynutí dĺžky kontraktu. Z pohľadu energetických úspor sú dôležité všetky momenty od nákupu energetických komodít až po konečnú spotrebu.

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook