ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Energetické služby so zárukou

Kvalitu energetických služieb riešime hospodárnou prevádzkou technologického systému areálu klienta vrátane správy všetkých druhov energií – neoddeliteľnou súčasťou je plánovanie a riadenie rozvoja energetického hospodárstva.

Cieľom týchto energetických služieb je riešiť ekonomicky využiteľné úspory energie a realizovať potrebné technické aj organizačné opatrenia, keď sú úspory dosahované predovšetkým realizáciou beznákladových a nízkonákladových opatrení, aj keď zároveň umožňuje nachádzať a posudzovať úsporné opatrenia investičného charakteru. V podstate ide o metódu ponúkajúcu na kľúč komplexné služby s cieľom znížiť spotrebu energie v objekte zákazníka, ktorý ako spotrebiteľ energie nemusí na taký druh projektu vynakladať žiadny kapitál, lebo potrebné finančné zdroje na úhradu energeticky úsporného riešenia mu prinesie projekt samotný a splátky tak riešia budúce dosiahnuté úspory energie. Pre také riešenia využívame metodiku EPC (Energy Performance Contracting). V prípadoch, kde výška investície výrazne prevyšuje potenciál budúcich dosahovaných úspor, sme schopní riešiť energetické projekty metódou EC (Energy Contracting), kde je investícia do úsporných opatrení zahrnutá do ceny následne predávaných energií. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich projektov je aktívny Energetický manažment, ktorého štruktúrovaný prístup je založený na systematickom sledovaní skutočnej energetickej spotreby, analýze výsledkov a následnej realizácii nápravných opatrení.

Prínosom je nastavenie prevádzky, ktorá umožňuje integráciu energetického manažmentu do už existujúcej riadiacej štruktúry a ktorú je možné charakterizovať aj ako dynamický a dlhodobý energetický audit. Projekt zahŕňa taktiež možnú reorganizáciu štruktúry vrátane auditu prevádzkového personálu, revíziu subdodávateľských zmlúv a komplexné využitie všetkých synergií v oblasti IT podpory, administratívy či servisu a pod.

V podstate ide o progresívny spôsob prevádzkovania Lokálnych distribučných sústav a objektov vrátane ich technológií s využitím centrálneho dispečingu, ktorý zaisťuje funkciu presného udržiavania vnútornej klímy a sledovanie poruchových stavov.

Je tak v riešení dlhodobý proces optimalizácie spotreby energie, teda maximálnej energetickej úspory pri minimálnych nákladoch a zabezpečení dodávok energií za čo najnižšiu cenu v potrebnom množstve, čase a kvalite. Celkovo táto služba ponúka kvalifikované riadenie energetického hospodárstva v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane koordinácie veľkého počtu účastníkov celého procesu.

Služba energetického manažmentu ďalej rieši zjednotenie systémov merania a regulácie pod nový riadiaci prvok s pripojením na centrálny dispečing s možnosťou diaľkového ovládania dôležitých technológií prevádzkovaných objektov. Je tak možné využiť špeciálne vybavené dispečerské pracovisko, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou služby energetického manažmentu, ako nástroja na efektívne znižovanie energetickej náročnosti objektov. Nastavením systému na riadenie technológií a analýzu technických dát v rámci špičkového dispečerského systému je možné ovládať aj prevádzky veľmi zložitých technologických celkov, medzi ktoré patrí napríklad kombinovaná výroba tepla a elektriny s využitím Kogeneračných jednotiek, ale aj rad ďalších moderných technológií v oblasti výroby tepla, elektriny, chladu či stlačeného vzduchu.
 

Energetický manažment

EPC (Energy Performance Contracting)

Energeticky úsporné projekty EC (Energy Contracting)

Lokálna distribučná sústava

(PORADENSTVO – INVESTÍCIA – REALIZÁCIA - PREVÁDZKA)

Kogenerácia

Kombinovaná výroba elektriny a tepla pri spotrebe zemného plynu

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook