ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Energetický manažment

Kvalitné návrhy vznikajú z veľmi dobrej znalosti veci, v ideálnom prípade začíname spoločnú cestu práve energetickým manažmentom a končíme ju dlhodobým projektom garantovaných úspor či inou z ponúkaných služieb skupiny Amper. Na otázku úrovne aktuálnej prevádzky z pohľadu energetického manažmentu by si mal odpovedať každý správny hospodár na poli energetickej spotreby. Pri našej práci využívame doterajšie skúsenosti a radi sa učíme nové veci.

Cieľ

Základom služby energetického manažmentu je riešiť ekonomicky využiteľné úspory energií a realizovať potrebné technické aj organizačné opatrenia, keď sú úspory dosahované v prvom rade realizáciou beznákladových a nízkonákladových opatrení. Cieľom služby je hospodárnejšia prevádzka energetického hospodárstva vašich objektov a areálov vrátane správy všetkých druhov energií a vody od nákupu až po konečnú spotrebu.

Predpoklady úspešnosti

Predpokladom pre nami kvalitne vykonávaný energetický manažment je dostupnosť vstupných dát a informácií (od nákupu až po spotrebu energií), ďalej vzájomná ochota a motivovanosť oboch strán.

Ako zásadný považujeme monitoring, teda on-line prístup do systému MaR, a to aj z nášho dispečerského stanovišťa. Z tohto dôvodu je potrebné, aby nám zákazník umožnil pripojenie k systému MaR s využitím lokálnej dátovej siete, resp. internetu, bezpochyby s rešpektovaním všetkých interných bezpečnostných pravidiel.

V súhrne je možné vypísať základné požadované dáta a informácie nasledovne:

  • využitie pripojenia systému MaR (iba monitoring)
  • zapožičanie technickej dokumentácie
  • faktúry energií a vody za posledné 3 roky
  • poskytovanie aktuálnych faktúr za energie
  • informácie o prevádzke objektov a jej plánovaných zmenách
  • dôležité informácie k energetike a prevádzke, spotrebiče

Vďaka dostatku informácií o prevádzke a dispečerskému vzdialenému prístupu k systému získavame možnosť prehľadne a rýchlo sledovať veľké množstvo dát či technologických schém a tým získať aktuálne informácie o správnom chode všetkých monitorovaných technológií, následne využívame historické trendy, na ktorých základe je možné zvyšovať efektívnosť prevádzky a zároveň znižovať spotrebu všetkých energií a médií. Máme možnosť sledovať a vyhodnocovať všetky abnormality v správaní jednotlivých zariadení, čo slúži na odhalenie eventuálnej nehospodárnosti vo využívaní energií alebo dokonca aj budúcej poruchy. Máme tak k dispozícii zásadné prevádzkové opatrenie, ktorého výhodou je, že objekty pripojené na centrálny dispečing je takto možné analyzovať prakticky v reálnom čase.

Prostriedky – Riadiaci a vizualizačný softvér

Využívame vysokokvalitné, moderné technológie so štandardnými komunikačnými protokolmi, signálmi a rozhraniami, ktoré máme odskúšané v niekoľkých nami prevádzkovaných areáloch. Okrem hardvérového vybavenia je neoddeliteľnou súčasťou systému MaR a energetického manažmentu softvérové vybavenie. Vhodne zvolený softvér umožňuje vykonávať dohľad na sledovanom energetickom hospodárstve a v neposlednom rade umožňuje vyhodnocovanie dosahovaných výsledkov a optimalizáciu prevádzky v snahe dosahovať úspory. Nami využívané hardvérové aj softvérové vybavenie komunikuje s väčšinou na trhu sa vyskytujúcich systémov MaR. Z toho dôvodu nie je nutné vo väčšine prípadov investovať do nového zariadenia, ale iba sprístupniť súčasný systém na prepojenie. V opačnom prípade sa snažíme minimalizovať náklady na prístup.

Na inštalovanom zariadení volíme po dohode s klientom takú prevádzku, aby bola dosahovaná čo najvyššia účinnosť energetického hospodárstva. Potrebným nástrojom na možnosť nastavenia optimálnej prevádzky je pravidelný monitoring všetkých parametrov a prevádzkových stavov (zmeny prevádzky či využitie budov), spotrieb energií, sledovanie vnútorných teplôt, sledovanie a zhromažďovanie klimatologických dát a pod.

Ako príklad v jednoduchých prípadoch je možné uviesť vhodnú metódu kontroly spotreby tepla (zemného plynu), a to tzv. ET krivku.

ET krivka predstavuje závislosť spotreby zemného plynu od vonkajšej teploty. V rámci jednotlivých dní, keď je rovnaká vonkajšia teplota, musí byť rovnaká alebo aspoň podobná spotreba plynu.

Ukážka vytváraných prehľadov na jednoduchú kontrolu prevádzkových parametrov.

Výhody pre klienta

  • úspora na prevádzku energetickej infraštruktúry
  • možná úspora budúcich investičných nákladov
  • pravidelný report – prehľad a vyhodnotenie činnosti 
  • slobodná voľba a rozhodovanie v zázemí kvalifikovaných odborníkov

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook