Novinky

Energetický management pre mesto Blansko   30.6. 2019

Spoločnosť Amper Savings, a.s. podpísala zmluvu o energetickom manažmente pre mesto Blansko, pričom predmetom plnenia tejto zmluvy je komplexné riadenie energetiky v objektoch mesta. Riešenie sa dotkne všetkých budov či areálov, ktoré Blansko ako verejný zriaďovateľ spravuje. Ide o školy a škôlky, budovy mestského úradu, kultúrne objekty, ďalej športové areály ako napríklad zimný a plavecký štadión, športové haly alebo aquapark.

Amper Savings touto zmluvou v konečnom dôsledku zabezpečí úsporu spotrebovávaných energií, vyššiu efektivitu pri prevádzke technologických zariadení inštalovaných v objektoch mesta Blansko a tým úsporu prevádzkových nákladov, ktoré sú hradené z mestského rozpočtu.

Hlavným cieľom je zavedenie aktívneho energetického manažmentu pre všetky objekty v majetku mesta. Jedná sa najmä o plnohodnotný zber dát v rámci energetických tokov vrátane opisu súvisiacich prevádzkových režimov a zavedenie systému pre riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie spotreby energie. Systém energetického manažmentu je významný nástroj na znižovanie ekonomických nákladov na energiu a jej spotrebu, zároveň tiež k sprehľadneniu tokov informácií a efektívnemu rozdeleniu zodpovednosti za jednotlivé procesy.

V prvej fáze sa bude Amper Savings zaoberať detailnou analýzou energetických spotrieb budov a objektov mesta zo všetkých pohľadov v rámci profesie elektro-energetiky, vykurovania a chladenia atď., kde výstupom bude návrh budúcej koncepcie vrátane investícií a odporúčaní - výstupom teda bude dlhodobá koncepcia energetiky mesta.

V priebehu činnosti energetického manažmentu bude ďalej zaistená realizácia beznákladových a nízkonákladových úsporných opatrení, ktoré povedú k optimalizácii spotrieb energií a takisto dôjde k zavedeniu dispečerského systému pre riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie spotreby energie.

Súčasťou služieb Amper Savings je aktívny prístup v rámci návrhu a prípadná realizácia konkrétnych úsporných krokov podľa výstupu z energetického manažmentu v objektoch mesta s využitím metodiky EPC, teda riešenie energeticky úsporných projektov so zmluvnou garanciou úspor a to bez nutnosti vynaloženia vlastných investícií - financovanie s cudzích zdrojov .

Podobným spôsobom dnes Amper Savings realizuje energeticky úsporné projekty aj v ďalších českých mestách ako sú napr. Chrudim, Moravská Třebová, Přelouč, Skuteč, Čejkovice alebo na Slovensku Košice.


Facebook