Súkromný sektor

Salesiáni Dona Bosca

Salesiáni Dona Bosca Poskytovanie služieb energetického manažmentu

Klient:
Saleziáni dona Bosca
Vítkovická 1949/28
702 00 Moravská Ostrava

Doba plnenia:
1.12.2016 - 31.5.2017

Dotknuté objekty:

Administratívny objekt, kostol, učebne a výukové sály, pracovné dielne a telocvičňa, vonkajšie športoviská

Realizovaná opatrenia a poskytované služby:

  • Riešenie základných potrieb výstavby novej plynovej kotolne, zaisťujúce účinnú a bezpečnú prevádzku a zároveň vylučujúce budúcí havarijný stav súčasného riešenia.
  • Externé investície do nevyhnutných investičných zmien rekonštrukcie formou EPC a súvisiace financovanie.
  • Nad rámec štandardného dodávateľského projektu garancie výsledku v podobe garantovaného poklesu energetických aj prevádzkových nákladov.
  • Zaistenie aktívneho prístupu k energetickému manažmentu v rámci prevádzky energetiky ako celku s vopred definovanými prevádzkovými nákladmi.
  • Forma spolupráce s motiváciou v dosiahnuteľnosti úspory a k ďalšiemu znižovaniu prevádzkových nákladov.
  • Komplexné poňatie v oblasti energetiky od nákupu až po konečnú spotrebu, prevádzka objektových areálov, areálový energetik k plneniu požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o hospodárení s energiou č. 406 / 2000Sb. a iných certifikačných povinností.
  • Návrh projektu EPC s dĺžkou trvania kontraktu 15 rokov, rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne, slúžiace pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody až na kondenzačnú úroveň vrátane súvisiacich opatrení v oblasti úpravy vody alebo novo riešeného systému odvodu kondenzátu a oddymenia nové technológie.
  • Monitorovací modul PLC SDS MICRO DIN IO6 s napájacím zdrojom 24V a internetovou konektivitou.
  • Realizácia novej elektroinštalácie a systému MaR (meranie a regulácia), začleneného do nadradeného riadiaceho systému s možnosťou diaľkového riadenia a zdieľaného monitoringu pre potreby klienta.
  • Zavedenie aktívneho energetického manažmentu s využitím dispečerského riadenia pre potrebu efektívnej prevádzky tepelného hospodárstva a online riešenia prevádzkových režimov. Výhodou tohto spôsobu riadenia je tiež pravidelné hodnotenie skutočne dosahovaných energetických a prevádzkových úspor.

Finančné parametre navrhovaného projektu EPC:
Referenčné náklady 62 tis. EUR bez DPH
Ponuková cena 127 tis. EUR bez DPH
Garantovaná ročná úspora 8,5 tis. EUR bez DPH

Facebook