Verejný sektor

ČVUT

ČVUT

Klient:
České vysoké učení technické v Praze (SÚZ)
Vaníčkova 315/7
160 17  Praha 6

Doba plnenia:
Zmluva na dobu určitú, 4 roky
1.2.2018 - 31.1.2022

Dotknuté objekty:

Projekt rieši cca 50 objektov (areál Strahov, ubytovne, internáty, menzy, študentské domy, administratívne kultúrne objekty a športové areály).

Realizovaná opatrení a poskytované služby:

Predmetom zmluvného vzťahu je poskytovanie energetických služieb v rámci prevádzky tepelných zdrojov, vzduchotechniky, klimatizácie a MaR (meranie a regulácia). Projekt zabezpečuje činnosť aktívneho energetického manažmentu vrátane zásobovania teplom a ostatných médií, servisných činností a riešenie prevádzkového režimu všetkých energetických zariadení podľa požiadaviek jednotlivých objektov ČVUT pri dodržaní maximálnej efektivity využitia energetických komodít s cieľom dosiahnutia významných energetických úspor.

  • energetický manažment, dispečerský monitorovací systém, obsluha a priebežné kontroly, opravy a údržba vybraných energetických zariadení a technologických súborov (kotolní, tepelných rozvodov, výmeníkových a odovzdávacích staníc, vyhradených tlakových zariadení, plynových zariadení vrátane rozvodov médií, sklad materiálu a chemikálií),

  • vedenie zásahov k riadeniu kvality poskytovaných služieb - tzv. "Help desk" pre sumarizáciu porúch a závad s on-line prístupom na zabezpečenie priebežnej kontroly kvality poskytovaných služieb,

  • zaistenie pravidelných kontrol prevádzkových parametrov u energetických zdrojov vybavených diaľkovým prístupom v pravidelných hodinových intervaloch,

  • vykonávanie revízií zariadení podľa právnych a ostatných predpisov vrátane platných technických noriem, vykonávanie skúšok a meraní podľa požadovaných predpisov a podmienok výrobcov súvisiacich energetických zariadení,

  • obsluha tepelných zdrojov, vzduchotechnických zariadení, klimatizácie, merania a regulácie, zabezpečenie servisu a opráv vrátane ostatných kúrenárskych a plynárenskych prác,

  • zabezpečenie všetkých právnych a legislatívnych povinností prevádzkovateľa zariadenia podľa zákona č. 201/2012 Zb., O ochrane ovzdušia, plnenie povinností voči poskytovateľom tepla a ostatných médií a orgánom štátnej správy a štátneho dohľadu.

Referenčné náklady:
Teplo:
Elektrina:
Voda:

Facebook