ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Školy

Komfortné prostredie pre výuku

Budovy škôl, materských, základných, stredných i vysokých, patria k vhodným objektom pre aplikáciu riešenie realizovaných metódou EPC (Energy Performance Contracting), prípadne EC (Energy Contracting). EPC stojí na samom vrchole energetických služieb a zriaďovateľom, alebo majiteľom môže zaistiť potrebnú modernizáciu energetického zázemia. A s tým súvisiace komfort vnútorného prostredia pre zamestnancov, žiakov a študentov, pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov.

Modernizáciu energetického hospodárstva školských objektov našich klientov riešime komplexne a na kľúč. Ponúkame dlhodobé partnerstvo, ktoré musí priniesť pozitívne efekty na oboch stranách. Pri realizácii projektu EPC získava klient optimum medzi vynaloženými nákladmi a dosiahnutými efekty a navyše zmluvnú garanciu za dosiahnutie úspory. Vďaka aktívnemu energetickému manažmentu (EM) a skúsenostiam našich pracovníkov majú naši klienti podrobný prehľad o skutočnej spotrebe energie a informácie o možnostiach ďalšieho zlepšenia dosahovaných výsledkov.

Súčasťou služieb môže byť aj zabezpečenie financovania úsporných opatrení, klient tak nepotrebuje pre realizáciu projektu vlastné prostriedky. Garancie z našej strany za dosiahnutie úspor umožňuje splácania počiatočné investície a všetkých ďalších nákladov projektu.

Tam, kde nie je záujem, alebo nie sú podmienky pre projekty EPC a EC, ponúkame a poskytujeme služby aktívneho energetického manažmentu (EM) a v jeho rámci hľadáme ďalšie úspory v oblasti spotreby a nákupu energií. Služby EM je vhodné aplikovať aj u nových budov, kde, napriek moderným a účinným technológiám, môžu byť odhalené ďalšie doteraz skryté a nevyužité úspory energií a nákladov.
Pre využitie metódy EPC by predvolené náklady na energie v súhrnnej výške mali dosahovať aspoň 100 tisíc EUR bez DPH / rok, pre aplikáciu energetického manažmentu stačí približne 25 tisíc EUR bez DPH / rok.

Energetický management a energeticky úsporné projekty sú pre nás dlhodobou prioritou. Preto už od počiatku pristupujeme ku každému klientovi individuálne a snažíme sa mu ponúknuť také riešenie energetického hospodárstva, ktoré zohľadňuje jeho momentálnej potreby aj plány. Vďaka našej garanciu dosiahnutie úspor po celú dobu trvania zmluvného vzťahu sme tak maximálne motivovaní na úzkej spolupráci s klientom, na trvalom procesu zlepšovania prevádzky už realizovaných úsporných opatrení a na hľadanie ďalších.

Poskytujeme tiež nezávislé poradenstvo v oblasti energetiky, spracovávame energetické posudky, audity a štúdie a preukazy energetickej náročnosti budov. Vykonávame kontroly energetickej účinnosti kotlov a klimatizáciou nielen na účely splnenia požiadaviek zákona, ale najmä s prihliadnutím na praktickú stránku využitia získaných poznatkov a dosiahnutie maximálnych úspor nákladov na nákup energií a palív. V neposlednom rade zabezpečujeme tiež komplexné poradenstvo v oblasti aktuálne poskytovaných dotácií pre energeticky úsporné projekty.

Na začiatku spolupráce ponúkame nezávislou konzultáciu v oblasti úspor energií a prípadnú pomoc s prípravou zadávacieho konania, ak je klient obstarávateľom.

Naše referencie z realizovaných projektov pre verejný a privátny sektor nájdete tu.

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook