ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Novinky

Ojedinelý komplexný projekt energetických úspor so zárukou (EPC): Psychiatrická nemocnica v Dobřanoch ušetrí úsporou energií desiatky miliónov korún ročne!   26.4. 2022

Tradičnému hráčovi na poli ESCO služieb spoločnosti Amper Savings zo Skupiny Amper, sa podarilo vysúťažiť a uzavrieť 10 ročnú zmluvu o poskytovaní energetických služieb s garantovanou úsporou s Psychiatrickou nemocnicou v Dobřanoch. Jedná sa o jeden s rozsahom najväčších a najkomplexnejšie poňatých projektov v histórii EPC v SR, súčasne najväčší v danej kategórii. V nasledujúcich 19 mesiacoch bude za 13,3 miliónov EUR modernizovaných celkom 46 objektov v areáli o rozlohe 42 ha. Spolu s tým sa Amper Savings zaviazal počas týchto 10 rokov garantovať dosiahnutie úspor energetických a prevádzkových nákladov nemocnice v hodnote 4,8 miliónov EUR, a to v cenách referenčného roka. Vzhľadom na súčasné vysoké ceny energií teda bude skutočná úspora finančných prostriedkov klienta násobne vyššia a jednoznačne sa vďaka tomuto projektu zvýši aj komfort a kvalita prostredia pre klientov a zamestnancov.

Metóda EPC je v Českej republike využívaná už takmer 30 rokov. Za tú dobu bolo na trhu realizovaných takmer 270 EPC projektov, ktoré klientom ušetrili takmer 5,3 miliardy korún na nákladoch za energie. Z toho necelú desatinu projektov realizoval Amper Savings,“ uvádza Martin Nádeníček, partner skupiny Amper.

Základné parametre projektu:

  • Ročná úspora 0,5 mil. EUR z nákladov za energie a vodu zodpovedá 35% z pôvodných celkových nákladov!
  • Najväčší podiel úspor, tj 42 % bude dosiahnutý na úspore za zemný plyn a súčasne 36 % na elektrickej energii. Ďalej dôjde k zníženiu emisií CO2 o 2 479 ton za rok, čo predstavuje 43 % pokles oproti referenčnej spotrebe.
  • Projekt formou EPC prebehne v 46 objektoch v areáli o rozlohe 42 ha, jedná sa teda o najväčší projekt EPC realizovaný v rámci psychiatrických nemocníc v Česku; a to so zachovaním plnej prevádzky, pri takmer 100% naplnenosti lôžok.
  • Skutočne komplexné dielo: úprava plášťov, zateplenie a výmena okien, rekonštrukcia parných a teplovodných kotolní, rekonštrukcia parnej práčovne, inštalácia KGJ a FVE, LED osvetlenie, rekonštrukcia areálových rozvodov a OPS, inštalácia TRV, nový systém MaR a integrovaný systém energetického manažmentu. Celková investícia dosiahne 13,3 mil. EUR, z toho úsporné opatrenia stavebného charakteru vo výške 3,2 mil. EUR a na moderné úsporné energetické technológie pôjde 10,1 mil.EUR.
  • EÚ dotácia činí 58 % výdavkov v rámci OPŽP a 15 % výdavkov bude hradených zo štátneho rozpočtu, ostatné náklady budú hradené z rozpočtu nemocnice.

 

Výstavba psychiatrickej nemocnice v Dobřanoch bola rozhodnutá Českým zemským snemom 15. októbra 1874 a do stálej prevádzky bola nemocnica uvedená už v roku 1880 ako jedno z najmodernejších zariadení tohto typu v Európe s kapacitou 600 chorých. Na výstavbe sa podieľal architekt Beníšek, ktorý bol vyzvaný na vypracovanie vlastných stavebných plánov a poverený architektonickým riadením stavby. Provizórne bol ústav otvorený dňa 13. apríla 1880 tým, že sem bolo prevezených 50 chorých mužov z preplneného pražského ústavu. Priamy príjem chorých z terénu bol potom zahájený 5. marca 1881. Dnes je Psychiatrická nemocnica v Dobřanoch štátnou príspevkovou organizáciou v priamej riadiacej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva. Charakteristikou starostlivosti je odborným lôžkovým zdravotníckym zariadením, zabezpečujúcim predovšetkým dlhodobú liečbu a liečebnú rehabilitáciu psychicky chorých pacientov všetkých vekových kategórií v nadväznosti na akútnu psychiatrickú liečbu. Diferencovanie starostlivosti je zabezpečené prostredníctvom špecializovaných oddelení (pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, odd. pre liečbu závislostí, odd. internej pre somaticky zhoršených psychiatricky liečených pacientov). Architektonicky sa jedná o jeden z najväčších liečebných areálov v SR, s rozlohou 42 ha. 46 objektov je rozmiestnených v rozľahlom parku, ktorý bol zakladaný ako lužný les. Areál nie je pamiatkovo chránený, ale aj tak budú rekonštrukcie prebiehať veľmi citlivo, so snahou zachovania unikátneho dedičstva.

 

Ponuka spoločnosti Amper Savings bola v rámci uskutočneného verejného obstarávania vybraná ako najvhodnejšia, doterajší priebeh spolupráce hodnotíme ako korektný a veríme, že aj tento fakt bude zárukou dosiahnutia úspechu vo veci. Usporené prostriedky chceme využiť na ďalší rozvoj areálu, skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie komfortu pacientov,“ uvádza JUDr. Silvia Langová, právnik nemocnice poverený riaditeľom nemocnice MUDr. Petrom Žižkom vedením EPC projektu.

 

Projekt je realizovaný metódou energetických úspor so zárukou (EPC), čo pre klienta fakticky znamená, že má deklarovanú úsporu od ESCO spoločnosti garantovanú priamo v zmluve, a to aj s prípadnou sankciou za nesplnenie a súčasne s možnosťou, vďaka kvalitnému prevedeniu a aplikácii aktívneho energetického manažmentu , tieto úspory prekročiť. Garantovaná úspora takmer 0,5 mil. EUR/rok určite pomôže nemocnici prečkať súčasné neľahké obdobie, kedy sa ceny energií posúvajú do astronomických výšin a akékoľvek plytvanie a neefektívnosť sa už nielen nevypláca, ale je v podstate na hranici hazardu.

 

Jednoznačným ekologickým prínosom, ktorý síce spomíname na poslednom mieste, ale v optike udržateľnosti zdravého životného prostredia pre budúce generácie ho považujeme v Skupine Amper za veľmi podstatný, je skutočne nezanedbateľná ročná úspora emisií CO2 vo výške 2 479 ton, rovnaké množstvo vyprodukuje za 1 deň prevádzky napr. klasický elektrárenský blok ČEZ s výkonom 100 MW.

 

V rámci EPC projektu v Psychiatrickej nemocnici Dobřany dôjde k realizácii nasledujúcich úsporných opatrení: zateplenie a výmena okien budov v areáli, vybudovanie novej modernej plynovej kotolne s úspornou nízkoemisnou kondenzačnou technológiou s výkonom 6,1 MW, inštaláciu nového vysoko-efektívneho parného zdroja pre technologické účely s výkonom 5 t/hod, výmene rozvodov vykurovacej vody a pary o celkovej dĺžke 3 km, tlakovému oddeleniu a inštalácii nových objektových odovzdávacích staníc as tým súvisiaceho ohrevu TV, výmene rozvodov pitnej vody, kde je súčasne kladený dôraz na zvýšenie jej akosti a bakteriálnej čistoty , inštaláciu kogeneračnej jednotky a súčasne strešnej fotovoltaickej elektrárne, kompletnú rekonštrukciu technológie parnej práčovne, výmene zdroja chladu a kompletnej obmene vnútorného a vonkajšieho osvetlenia za LED, bude uplatnená individuálna regulácia vykurovania v miestnostiach a dôjde k modernizácii systému merania a regulácie naprieč areálom a nad jednotlivými technológiami. Po realizačnej časti bude Amper Savings poskytovať psychiatrickej nemocnici služby aktívneho energetického manažmentu po celú dobu 10 ročného trvania projektu.

 

Podobné projekty energetických úspor z autorskej dielne Amper Savings a financované metódou EPC už úspešne fungujú v niekoľkých ďalších nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, ale naše pôsobisko, resp. klientela je širšia a pohybujeme sa tak aj v oblasti municipálnej, školskej a vysokou mierou aj v priemysle. Zákazky v zdravotníckom sektore sú o to náročnejšie, že prebiehajú za plnej prevádzky a ide tu „o život“ viac ako inde, čo kladie vysoký nárok na kvalitu organizácie stavby a súčinnosť investora. Všeobecne pomáhame znižovať náklady na elektrinu, plyn, teplo či vodu, so zachovaním či zlepšením užívateľského komfortu a technologickej racionality a udržateľnosti. Prispievame tak oi aj k znižovaniu emisií CO2, čo je dnes tiež často skloňovanou témou.“ konštatoval Ing. Radek Vrána, generálny riaditeľ spoločnosti Amper Savings.

 

Amper Savings je v oblasti EPC či EM v zdravotníckom sektore partnerom nemocníc v Břeclavi, Novom Meste na Morave, Jihlave, Hustopečiach, Šumperku a Třebíči.

 

Viac o našich referenčných projektoch sa dozviete tu.


kontaktný formulár


*


Twitter Facebook